Bokningsvillkor Filmkollo

För att utföra en bokning genom anmälan till Filmkollo måste den som bokar vara myndig eller inneha målsmans godkännande.

Arrangör för Filmkollo och betalningsmottagare av deltagaravgifter är föreningen Inventum, org.nr. 802450-9658.

Deltagaravgift

Deltagaravgift för Filmkollo är 6 200 kr per person och lägervecka. I kostnaden ingår allt under lägret; samtliga måltider, boende i flerbäddsrum, utbildningar, workshops, bussresa till bad samt inträde, filmutrustning, arbetsmaterial samt avslutning med filmpremiär för deltagarna och deras familjer.

Anmälan

Anmälan är bindande och anmälningsavgiften, 1 900 kr, återbetalas inte. Resterande del av deltagaravgiften (4 300 kr) återbetalas enbart vid uppvisande av sjukintyg senast 7 dagar innan lägerstart. Är det mindre än 7 dagar kvar till lägerstart återbetalas ingenting (0 kr) av avgiften, platsen kan dock överlåtas.

Ett automatiskt genererat mail skickas som bekräftelse på genomförd anmälan. Dock kan inte plats på lägret garanteras förrän manuell kontroll har gjorts av Inventums personal.

Ångerrätt

Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan inom 14 dagar från det datum anmälan gjordes. För att ångra din anmälan skickar du ett mail till filmkollo@ifocusstudios.se där du helt enkelt skriver att du vill ångra din anmälan.

Ångerrätten gäller inte anmälan som görs när det är mindre än 60 dagar kvar till lägerstart.

Betalning

Betalning av anmälningsavgiften, 1 900 kr, ska ske inom 14 dagar efter anmälan och resterande 4 300 kr senast 60 dagar innan lägerstart. Alternativt att hela deltagaravgiften på 6 200 kr betalas inom 14 dagar efter anmälan.

Försenas eller uteblir betalning har Inventum rätt att med omedelbar verkan makulera anmälan och överlåta platsen till någon annan. Eventuellt delinbetalt belopp återbetalas inte.

Information från målsman

Formuläret ”Målsmansinfo”, ska fyllas i och skickas in senast 14 dagar efter anmälan.

I de fall det inte går att uppfylla enskilda deltagares behov finns det tyvärr ingen möjlighet att ta emot anmälan och Inventum förbehålls rätten att neka deltagande. Lägerchefens beslut i dessa avseenden kan inte överklagas.

Försenas eller uteblir ”Målsmansinfo” har Inventum rätt att med omedelbar verkan makulera anmälan och överlåta platsen till någon annan. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

Om det underlåtits att informera om beteendestörningar, sjukdomar, allergier etc. kan det bli aktuellt att skicka hem deltagaren under vistelsen. I de fall behåller Inventum hela det inbetalda beloppet

Läkemedel

För deltagare som är i behov av medicin är det viktigt att personalen blir informerad i god tid innan lägervistelsen, (via ”Målsmansinfo”). All medicin ska vara märkt med deltagarens namn, vad medicinen är avsedd för och anvisning om dosering.

Ordningsregler

Inventum eftersträvar ett tryggt och trevligt läger för såväl deltagare som personal. Genom anmälan godkänner deltagaren och dess målsman följande ordningsregler.

• Behandla alla med respekt, såväl deltagare som personal.

• Sova i tilldelat rum.

• Följa instruktioner från personal och ledare.

• Inte inneha eller använda droger, t.ex. alkohol, tobak eller narkotika.

• Följa dagsprogrammet.

• Inte lämna anläggningen utan personalens tillåtelse.

• Inte utföra någon form av klotter, skadegörelse eller nedskräpning.

• Använda utrustning med förstånd och aktsamhet.

Bryter deltagare mot ordningsregler kan det medföra att hen blir hemskickad utan ekonomisk kompensation för återstående lägerdagar. Beslut om dessa åtgärder fattas av lägerchefen, vars beslut inte kan bestridas.

Upphovsrätt, visningsrätt

Deltagaren är upphovsman till samtligt filmmaterial som hen producerar under sin vistelse på lägret och får fritt använda/visa sina filmer för all framtid. Inventum har som producent den ekonomiska upphovsrätten och innehar obegränsad nyttjanderätt och visningsrätt för samtligt filmmaterial.

Medgivande till medverkan på bild, film och övrig media

Deltagaren och dess målsman ger genom anmälan till Filmkollo sitt medgivande till att deltagaren får medverka på bild, film och övrig media. Inventum har rätt att utan begränsningar, t.ex. på Internet och i marknadsföringssyfte, använda stillbilder, filmklipp, ljudklipp etc. där deltagaren medverkar i sin fortsatta verksamhet. Medgivandet gäller även vid besök av journalister som gör reportage för spridning i massmedia.

Logi

Boende på lägret sker i flerbäddsrum och fördelas i största möjliga mån efter kön. Önskemål om logi tillsammans med en kompis, boende i rum med deltagare av samma kön etc. sker i samband med anmälan.

Specialkost

Det är deltagarens och dess målsmans ansvar att meddela om det önskas specialkost, via ”Målsmansinfo”. Inga krav kan ställas på Inventum om denna information uteblir.

Vi kan erbjuda vegetarisk, glutenfri eller laktosfri kost.

I de fall en deltagare har önskemål om specialkost som inte kan tillgodoses ges möjligheten att deltagaren själv har med sig mat som kan värmas i mikro.

Försäkringar

Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på Filmkollo. Däremot finns ingen försäkring som täcker personliga tillhörigheter, borttappad mobil etc. Därför bör ni själva kontrollera vilken typ av försäkring ni har och vad som gäller vid eventuell skada, stöld eller skadegörelse.

Värdesaker

Deltagaren väljer själv vad som ska packas med till lägret men observera att ingen ersättning utgår för stöld eller skadegörelse av deltagares kläder eller tillhörigheter.

Avbruten lägervistelse

I händelse av avbruten lägervistelse betalas inget (0 kr) av deltagaravgiften tillbaka. Detta gäller exempelvis:

• om deltagaren eller dess målsman själv väljer att avsluta lägervistelsen, oavsett anledning.

• om deltagaren måste åka hem på grund av sjukdom eller olycksfall. T.ex. att deltagaren själv känner att hen vill åka hem eller att ansvarig ledare på plats anser att det är olämpligt att deltagaren är kvar.

• om deltagaren inte följer ordningsreglerna eller på annat sätt missköter sig och ansvarig ledare på plats beslutar att deltagaren inte får vara kvar.

Deltagarens målsman ansvarar för att hämta deltagaren eller om det inte är möjligt ansvara för att någon annan gör det. Inventum betalar inte ut någon ekonomisk kompensation för resa eller andra omkostnader.

Skadegörelse

I händelse av att deltagaren utför någon form av skadegörelse, klotter, nedskräpning etc. som innebär en kostnad att åtgärda/reparera är deltagaren, eller dess målsman när deltagaren är under 18 år, ekonomiskt ansvarig. Inventum har då rätt att kräva betalning för kostnader så som klottersanering, reparation av fastighet såväl inomhus som utomhus, reparation/inköp av möbler eller andra förekommande kostnader.

 

Inställd lägervecka

I händelse av att lägerveckan måste ställas in betalas hela deltagaravgiften tillbaka, inklusive anmälningsavgift. I första hand erbjuds dock deltagaren att byta till annan lägervecka. 

Personuppgifter

Deltagaren och dess målsman ger genom anmälan till Filmkollo sitt medgivande till att deltagarens samt målsmans person- och kontaktuppgifter sparas i Inventums deltagarregister. Registret innehåller de uppgifter som deltagaren och dess målsman själva har lämnat. Registret används till att administrera och planera Inventums verksamhet, t.ex. pågående eller nya läger. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål, eventuellt tillsammans med Inventums nära samarbetspartners.

Medlemskap Inventum

Deltagaren och dess målsman ger genom anmälan till Filmkollo sitt medgivande till att deltagaren blir medlem i den ideella föreningen Inventum, som arrangerar Filmkollo. Det kostar ingenting att vara medlem och det innebär inga förpliktelser. Genom medlemskap får deltagaren information om aktiviteter som föreningen planerar, t.ex. kommande läger, filminspelningar, studieresor etc.