Bokningsvillkor Filmkollo 2023

För att utföra en anmälan till Filmkollo, nedan kallat lägret, måste den som bokar inneha godkännande från deltagarens vårdnadshavare.

Arrangör och betalningsmottagare av deltagaravgifter är föreningen Inventum, org.nr. 802450-9658.

Deltagaravgift

Deltagaravgift för lägergrupp Gul är 6300 kr och för lägergrupp Blå och Grön 6900 kr per person och lägervecka. I kostnaden ingår frukost, lunch, middag och mellanmål på eftermiddagen, boende i flerbäddsrum, utbildningar, workshops, filmutrustning, arbetsmaterial samt avslutning med filmpremiär för deltagarna och deras familjer.

Anmälan

Anmälan är bindande och kan inte avbokas. Ett automatiskt genererat mail skickas som bekräftelse på genomförd anmälan. Dock kan inte plats på lägret garanteras förrän manuell kontroll har gjorts av Inventums personal.

Betalning

Betalning av deltagaravgiften sker via bankgiro i samband med att plats på lägret är bekräftad. Betalningsinformation skickas via mail i bekräftelsen. Delbetalning är möjligt, då betalas 2000 kr vid anmälan och resterade summa senast 31 maj. Görs anmälan efter 31 maj ska hela deltagaravgiften betalas omgående i samband med anmälan. Försenas eller uteblir betalning har Inventum rätt att med omedelbar verkan makulera anmälan och överlåta platsen till någon annan. Eventuellt delinbetalt belopp återbetalas inte.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte då tjänsten avser kulturevenemang/fritidsaktivitet som tillhandahålls under en bestämd tidsperiod. 

Enligt distansköplagen föreligger ingen ångerrätt för avtal som gäller kulturevenemang, idrottsevenemang eller annan fritidsaktivitet om tjänsten tillhandahålls på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod. (2 kap. 11 § 12 punkten distansköplagen)

Avbokningsskydd

Avbokningsskydd finns som ett frivilligt tillägg och täcker hela deltagaravgiften inklusive anmälningsavgiften. Det är inte obligatoriskt utan väljs vid anmälan om så önskas. Avbokningsskydd kan inte väljas till i efterhand utan måste göras vid anmälan. Valt avbokningsskydd betalas i samband med anmälan för att vara giltigt. Betalningsinformation kommer via mail i bekräftelsen. Det finns tre nivåer av avbokningsskydd:

Nivå 1 – Kostnad: 100 kr – Avbokningsskydd med full ersättning genom värdebevis/tillgodokvitto, fram till 7 dagar innan lägerstart, som kan användas till ny bokning/anmälan inom två år, för samma deltagare eller en ny person.

Nivå 2 – Kostnad: 400 kr – Avbokningsskydd med full återbetalning fram till 14 dagar innan lägerstart.

Nivå 3 – Kostnad: 600 kr – Avbokningsskydd med full återbetalning fram till 7 dagar innan lägerstart, 50% återbetalning fram till lägerstart samt ersättning vid avbruten lägervistelse på grund av hemlängtan, sjukdom etc. Avbryts lägervistelsen under söndagen (första dagen) är ersättningen 3000 kr. Därefter minskar ersättningen med 500 kr för varje påbörjad lägerdag. Tillfällig frånvaro en eller flera dagar där deltagaren lämnar lägret för att komma tillbaka senare under lägerveckan eller i händelse av att deltagaren blir hemskickad på grund av misskötsel är inte giltigt för ersättning.

Hälsodeklaration

Formuläret ”Hälsodeklaration”, ska fyllas i och skickas in senast 7 dagar efter anmälan. Görs anmälan när det är mindre än 20 dagar kvar till lägerstart ska formuläret skickas in omgående efter anmälan.

I de fall det inte går att uppfylla enskilda deltagares behov finns det tyvärr ingen möjlighet att ta emot anmälan och Inventum förbehålls rätten att neka deltagande. Inventums beslut kan inte överklagas.

Försenas eller uteblir hälsodeklarationen har Inventum rätt att med omedelbar verkan makulera anmälan och överlåta platsen till någon annan. Anmälningsavgiften återbetalas inte. Om det underlåtits att informera om beteendestörningar, sjukdomar, allergier etc. kan det bli aktuellt att skicka hem deltagaren under vistelsen. I de fall behåller Inventum hela det inbetalda beloppet.

Ändringar/kompletteringar t.ex. ändring av namn, önskemål om rumsindelning, gruppindelning etc. ska göras senast två veckor innan lägerstart.

Specialkost

Det är deltagarens och dess vårdnadshavares ansvar att meddela om det finns behov av specialkost, via hälsodeklarationen. Inga krav kan ställas på Inventum om denna information uteblir.

Utöver ordinarie meny kan vi erbjuda vegetarisk, glutenfri och laktosfri kost. I de fall en deltagare har önskemål om specialkost som inte kan tillgodoses ges möjligheten att deltagaren har med sig mat som kan värmas i mikro.

Ordningsregler

Inventum eftersträvar ett tryggt och trevligt läger för såväl deltagare som personal. Genom anmälan till lägret godkänner deltagaren och dess vårdnadshavare följande ordningsregler.

• Behandla alla med respekt, såväl deltagare som personal.

• Sova i tilldelat rum.

• Följa instruktioner från personal.

• Inte inneha eller använda droger, t.ex. alkohol, tobak eller narkotika.

• Inte lämna anläggningen utan personalens tillåtelse.

• Inte utföra någon form av klotter, skadegörelse eller nedskräpning.

• Använda utrustning med förstånd och aktsamhet.

Bryter deltagare mot ordningsregler kan det medföra att hen blir hemskickad utan ekonomisk kompensation för återstående lägerdagar.

Sjukdom

Anmälningsavgiften (2000 kr) återbetalas inte, resterande del av deltagaravgiften återbetalas enbart vid uppvisande av sjukintyg senast 7 dagar innan lägerstart. Uppstår sjukdom när det är mindre än 7 dagar kvar till lägerstart, eller under lägervistelsen, återbetalas ingenting (0 kr) av avgiften. Det är möjligt att vid anmälan lägga till avbokningsskydd som ger återbetalning eller ersättning vid avbruten lägervistelse.

Inställd lägervecka, programändringar

I händelse av att lägerveckan måste ställas in betalas hela deltagaravgiften tillbaka, inklusive anmälningsavgift. I första hand erbjuds dock deltagaren att byta till annan lägervecka. 
 
Programändringar med aktiviteter/workshops som byts mot annan aktivitet eller som begränsas av t.ex. teknik som går sönder, väderlek som omöjliggör utomhusaktiviteter etc. medför inte någon ekonomisk kompensation eller rätt till återbetalning av deltagaravgiften.

Avbruten lägervistelse

Det är möjligt att vid anmälan lägga till avbokningsskydd som ger ersättning vid avbruten lägervistelse. Villkor för detta finns att läsa under rubriken “Avbokningsskydd”. 

Saknas avbokningsskydd i händelse av avbruten lägervistelse betalas ingenting (0 kr) av deltagaravgiften tillbaka. Detta gäller exempelvis:

• om deltagaren eller dess vårdnadshavare själv väljer att avsluta lägervistelsen, oavsett anledning.

• om deltagaren måste åka hem på grund av sjukdom eller olycksfall.

• om deltagaren inte följer ordningsregler eller på annat sätt missköter sig och Inventum beslutar att deltagaren inte får vara kvar. Inventums beslut kan inte överklagas.

Deltagarens vårdnadshavare ansvarar för att hämta deltagaren omgående efter lägerpersonalens uppmaning, eller om det inte är möjligt ansvara för att någon annan gör det. Inventum betalar inte ut någon ekonomisk kompensation för resa eller andra omkostnader.

Angående Covid-19

Förhindras deltagare att medverka på lägret på grund av Covid-19 gäller texten under rubriken ”Sjukdom”. Ställs lägret in på grund av restriktioner kopplade till Covid-19 gäller texten under rubriken ”Inställd lägervecka”.

Medgivande till medverkan på bild, film och övrig media

Deltagaren och dess vårdnadshavare ger genom anmälan till Filmkollo sitt medgivande till att deltagaren får medverka på bild, film och övrig media. Inventum har rätt att utan begränsningar, t.ex. på Internet och i marknadsföringssyfte, använda stillbilder, filmklipp, ljudklipp etc. där deltagaren medverkar i sin fortsatta verksamhet. Medgivandet gäller även vid besök av journalister som gör reportage för spridning i massmedia.

Samtliga deltagare har rätt att använda och visa sina filmer i privata och offentliga sammanhang, på festivaler, till jobbsökande, auditions etc. Det betyder att deltagare eller dess vårdnadshavare inte i efterhand kan begära att en specifik deltagare ska klippas bort från filmer eller att filmer ska tas bort från Filmkollos youtube-kanal eller andra sociala medier. Detta för att försäkra alla deltagare om att deras filmer kommer att finnas kvar.

Upphovsrätt, visningsrätt

Deltagaren är upphovsman till samtligt filmmaterial som hen producerar under sin vistelse på lägret och får fritt använda/visa sina filmer för all framtid. Inventum har som producent den ekonomiska upphovsrätten och innehar obegränsad nyttjanderätt och visningsrätt för samtligt filmmaterial.

Försäkringar

Alla deltagare som uppger fullständigt svenskt personnummer är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på lägret genom studieförbundet Sensus. Däremot finns ingen försäkring som täcker personliga tillhörigheter, borttappad/skadad mobil etc. Därför bör ni själva kontrollera vilken typ av försäkring ni har och vad som gäller vid eventuell skada, stöld eller skadegörelse.

Värdesaker

Deltagaren väljer själv vad som ska packas med till lägret men observera att ingen ersättning utgår för stöld eller skadegörelse av deltagares kläder eller tillhörigheter.

Skadegörelse

I händelse av att deltagaren utför någon form av skadegörelse, klotter, nedskräpning etc. som innebär en kostnad att åtgärda/reparera är deltagaren och dess vårdnadshavare ekonomiskt ansvarig. Inventum har då rätt att kräva betalning för kostnader så som klottersanering, reparation av fastighet såväl inomhus som utomhus, reparation/inköp av möbler eller andra förekommande kostnader.

Personuppgifter

Deltagaren och dess vårdnadshavare ger genom anmälan till lägret sitt medgivande till att deltagarens samt vårdnadshavarens person- och kontaktuppgifter sparas i Inventums deltagarregister. Registret innehåller de uppgifter som deltagaren och dess vårdnadshavare själva har lämnat. Registret används till att administrera och planera Inventums verksamhet, t.ex. pågående eller nya läger. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål.

Studieförbundet Sensus

Lägret arrangeras i samarbete med studieförbudet Sensus vilket innebär att verksamheten och deltagarnas närvaro på lägret rapporteras som studiecirklar. Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och arbetar med folkbildning. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.