Bokningsvillkor Filmkollo 2022

Uppdaterad 2021-11-17

För att utföra en anmälan till Filmkollo, nedan kallat lägret, måste den som bokar inneha godkännande från deltagarens vårdnadshavare.

Arrangör och betalningsmottagare av deltagaravgifter är föreningen Inventum, org.nr. 802450-9658.

Deltagaravgift

Deltagaravgift är 6 600 kr per person och lägervecka. I kostnaden ingår samtliga måltider, boende i flerbäddsrum, utbildningar, workshops, filmutrustning, arbetsmaterial samt avslutning med filmpremiär för deltagarna och deras familjer.

Anmälan

Anmälan är bindande och kan inte avbokas. Ett automatiskt genererat mail skickas som bekräftelse på genomförd anmälan. Dock kan inte plats på lägret garanteras förrän manuell kontroll har gjorts av Inventums personal.

Betalning

Betalning av anmälningsavgiften (2 000 kr) ska ske inom 14 dagar efter anmälan och resterande 4 600 kr senast 31 maj. Alternativt att hela deltagaravgiften på 6 600 kr betalas inom 14 dagar efter anmälan. Görs anmälan efter 31 maj ska hela deltagaravgiften betalas senast 1 dag efter anmälan. Försenas eller uteblir betalning har Inventum rätt att med omedelbar verkan makulera anmälan och överlåta platsen till någon annan. Eventuellt delinbetalt belopp återbetalas inte.

Sjukdom/förhinder

Anmälningsavgiften (2 000 kr) återbetalas inte, resterande del av deltagaravgiften (4 600 kr) återbetalas enbart vid uppvisande av sjukintyg senast 7 dagar innan lägerstart. Uppstår förhinder eller sjukdom när det är mindre än 7 dagar kvar till lägerstart återbetalas ingenting (0 kr) av avgiften, men deltagandet kan flyttas till annan lägervecka utan kostnad, senare samma sommar alternativt nästkommande år. Platsen kan också överlåtas vilket då är deltagarens/vårdnadshavarens ansvar.

Inställd lägervecka

I händelse av att lägerveckan måste ställas in betalas hela deltagaravgiften tillbaka, inklusive anmälningsavgift. I första hand erbjuds dock deltagaren att byta till annan lägervecka. 

Angående Covid-19

Förhindras deltagare att medverka på lägret på grund av Covid-19 gäller texten under rubriken ”Sjukdom/förhinder”. Ställs lägret in på grund av restriktioner kopplade till Covid-19 gäller texten under rubriken ”Inställd lägervecka”.

Hälsodeklaration

Formuläret ”Hälsodeklaration”, ska fyllas i och skickas in senast 14 dagar efter anmälan. Görs anmälan när det är mindre än 20 dagar kvar till lägerstart ska formuläret skickas in omgående efter anmälan.

I de fall det inte går att uppfylla enskilda deltagares behov finns det tyvärr ingen möjlighet att ta emot anmälan och Inventum förbehålls rätten att neka deltagande. Inventums beslut kan inte överklagas.

Försenas eller uteblir ”Hälsodeklarationen” har Inventum rätt att med omedelbar verkan makulera anmälan och överlåta platsen till någon annan. Anmälningsavgiften återbetalas inte. Om det underlåtits att informera om beteendestörningar, sjukdomar, allergier etc. kan det bli aktuellt att skicka hem deltagaren under vistelsen. I de fall behåller Inventum hela det inbetalda beloppet.

Specialkost

Det är deltagarens och dess vårdnadshavares ansvar att meddela om det finns behov av specialkost, via ”Hälsodeklarationen”. Inga krav kan ställas på Inventum om denna information uteblir.

Utöver ordinarie meny kan vi erbjuda vegetarisk, glutenfri och laktosfri kost. I de fall en deltagare har önskemål om specialkost som inte kan tillgodoses ges möjligheten att deltagaren själv har med sig mat som kan värmas i mikro.

Ordningsregler

Inventum eftersträvar ett tryggt och trevligt läger för såväl deltagare som personal. Genom anmälan till lägret godkänner deltagaren och dess vårdnadshavare följande ordningsregler.

• Behandla alla med respekt, såväl deltagare som personal.

• Sova i tilldelat rum.

• Följa instruktioner från personal.

• Inte inneha eller använda droger, t.ex. alkohol, tobak eller narkotika.

• Följa dagsprogrammet.

• Inte lämna anläggningen utan personalens tillåtelse.

• Inte utföra någon form av klotter, skadegörelse eller nedskräpning.

• Använda utrustning med förstånd och aktsamhet.

Bryter deltagare mot ordningsregler kan det medföra att hen blir hemskickad utan ekonomisk kompensation för återstående lägerdagar.

Medgivande till medverkan på bild, film och övrig media

Deltagaren och dess vårdnadshavare ger genom anmälan till Filmkollo sitt medgivande till att deltagaren får medverka på bild, film och övrig media. Inventum har rätt att utan begränsningar, t.ex. på Internet och i marknadsföringssyfte, använda stillbilder, filmklipp, ljudklipp etc. där deltagaren medverkar i sin fortsatta verksamhet. Medgivandet gäller även vid besök av journalister som gör reportage för spridning i massmedia.

Samtliga deltagare har rätt att använda och visa sina filmer i privata och offentliga sammanhang, på festivaler, till jobbsökande, auditions etc. Det betyder att deltagare eller dess vårdnadshavare inte i efterhand kan begära att en specifik deltagare ska klippas bort från filmer eller att filmer ska tas bort från Filmkollos youtube-kanal eller andra sociala medier. Detta för att försäkra alla deltagare om att deras filmer kommer att finnas kvar.

Upphovsrätt, visningsrätt

Deltagaren är upphovsman till samtligt filmmaterial som hen producerar under sin vistelse på lägret och får fritt använda/visa sina filmer för all framtid. Inventum har som producent den ekonomiska upphovsrätten och innehar obegränsad nyttjanderätt och visningsrätt för samtligt filmmaterial.

Försäkringar

Alla deltagare som uppger fullständigt personnummer är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på lägret genom studieförbundet Sensus. Däremot finns ingen försäkring som täcker personliga tillhörigheter, borttappad/skadad mobil etc. Därför bör ni själva kontrollera vilken typ av försäkring ni har och vad som gäller vid eventuell skada, stöld eller skadegörelse.

Värdesaker

Deltagaren väljer själv vad som ska packas med till lägret men observera att ingen ersättning utgår för stöld eller skadegörelse av deltagares kläder eller tillhörigheter.

Avbruten lägervistelse

I händelse av avbruten lägervistelse betalas ingenting (0 kr) av deltagaravgiften tillbaka. Detta gäller exempelvis:

• om deltagaren eller dess vårdnadshavare själv väljer att avsluta lägervistelsen, oavsett anledning.

• om deltagaren måste åka hem på grund av sjukdom eller olycksfall.

• om deltagaren inte följer ordningsregler eller på annat sätt missköter sig och Inventum beslutar att deltagaren inte får vara kvar. Inventums beslut kan inte överklagas.

Deltagarens vårdnadshavare ansvarar för att hämta deltagaren eller om det inte är möjligt ansvara för att någon annan gör det. Inventum betalar inte ut någon ekonomisk kompensation för resa eller andra omkostnader.

Skadegörelse

I händelse av att deltagaren utför någon form av skadegörelse, klotter, nedskräpning etc. som innebär en kostnad att åtgärda/reparera är deltagaren och dess vårdnadshavare ekonomiskt ansvarig. Inventum har då rätt att kräva betalning för kostnader så som klottersanering, reparation av fastighet såväl inomhus som utomhus, reparation/inköp av möbler eller andra förekommande kostnader.

Personuppgifter

Deltagaren och dess vårdnadshavare ger genom anmälan till lägret sitt medgivande till att deltagarens samt vårdnadshavarens person- och kontaktuppgifter sparas i Inventums deltagarregister. Registret innehåller de uppgifter som deltagaren och dess vårdnadshavare själva har lämnat. Registret används till att administrera och planera Inventums verksamhet, t.ex. pågående eller nya läger. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål.

Studieförbundet Sensus

Lägret arrangeras i samarbete med studieförbudet Sensus vilket innebär att verksamheten och deltagarnas närvaro på lägret rapporteras som studiecirklar. Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och arbetar med folkbildning. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

Medlemskap Inventum

Deltagaren och dess vårdnadshavare ger genom anmälan till lägret sitt medgivande till att deltagaren blir medlem i den ideella föreningen Inventum, som arrangerar lägret. Det kostar ingenting att vara medlem och det innebär inga förpliktelser. Genom medlemskap får deltagaren information om aktiviteter som föreningen planerar, till exempel kommande läger, filminspelningar etc.