Lägerledare

Varje läger har tre lägerledare med olika ansvarsområden. Läs igenom arbetsbeskrivningen för respektive tjänst för att avgöra vilken/vilka tjänster du har tillräcklig erfarenhet för. 

Lägerledare 1

Som lägerledare 1, tillika gruppledare, är du högst ansvarig på plats för din lägergrupp under lägerveckan, vilket innebär ansvar för all verksamhet, personal och deltagare på kollot. 

Din uppgift är att organisera, leda och delegera så att verksamheten flyter på enligt plan. Detta ställer höga krav på dig som person. Du behöver kunna ge och ta kritik, lyssna, säga vad du tycker, kompromissa, hålla ordning och reda, arbeta med gränssättning och konflikthantering, vara ärlig med styrkor och svagheter, se alternativa lösningar etc. 

Du behöver inte vara filmskapare eller ha kunskap om filmproduktion men fördel är om du har ett stort intresse för film och känner ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Det är viktigt att du har god självkännedom och en vilja av att utvecklas. Du ska även känna dig trygg i att leda och informera en större deltagargrupp och ledargrupp. Du ser till att personalen uppträder på ett respektfullt sätt och sköter sina arbetsuppgifter, att alla såväl deltagare som personal kommer på utsatt tid till aktiviteter och följer gällande regler.

Du ansvarar för föräldrakontakter och deltagarnas trivsel och delaktighet genom kontinuerlig uppföljning av verksamheten.

En stor del av arbetet är att möta deltagarnas behov och vara vägledande i deras beslut. För att kunna bemöta detta anser vi att du som person behöver vara trygg i dig själv, din ledarroll och kunna sätta gränser. Du behöver även känna dig trygg i mer livsorienterade samtal. Det är till stor del likt arbetet för pedagoger i skolan där det ställs krav på att kunna sätta gränser men samtidigt kunna skapa relationer för att det ska bli ett tryggt klimat.

Du är inte bunden till några schemalagda aktiviteter, mer än samlingar och måltider, utan planerar din egen tid utifrån rådande förutsättningar för pågående läger, deltagares behov och övriga personalens samarbetsförmåga. 

Kvalifikationer

 • Pedagogisk utbildning/pågående utbildning eller motsvarande erfarenhet.
 • Erfarenhet av att leda arbetsgrupper.
 • Erfarenhet av arbete i ledande position med ungdomar.
 • Erfarenhet av arbete på kollo är meriterande. 

Lön

8 000 kr per lägervecka.

Arbetsuppgifter/ansvarsområden

 • Hålla i uppstartsmöte med personalen dagen för lägerstart. Gå igenom säkerhetsrutiner, krisplan, lägerveckans struktur och hållpunkter. Gå igenom arbetsuppgifter för dagen/ankomst av nya deltagare. 
 • Ansvara för incheckning av nya deltagare och att deltagare och föräldrar känner sig trygga.
 • Hålla i den första samlingen med deltagarna. Ledarpresentation, rundvisning, gruppindelning, säkerhetsgenomgång. 
 • Ansvara för att deltagare som är i behov av medicin tar eller ges den korrekta medicinen vid rätt tidpunkt.
 • Ansvara för struktur och ordning vid läggdags, sova i angränsade rum till deltagarna och vara tillgänglig nattetid om det uppstår oro/frågor.
 • Bistå kökspersonalen vid servering och ansvara för servering av specialkost.
 • Ansvara för att i förekommande fall kommunicera med deltagares föräldrar.
 • Daglig kommunikation med lägerkoordinator, lägersamordnare och verksamhetsledare. Avstämning om deltagares närvaro, välmående, beteende, avbruten lägervistelse, konflikthantering etc. 
 • Leda personalgruppen på ett utvecklande sätt för både personalen som helhet samt för individen. Ta initiativ, fördela arbetet och ansvara för att inga arbetsuppgifter ”faller mellan stolarna”.
 • Tillse att personalen dokumenterar/fotograferar under veckan. Samla ihop foton löpande, spara på dedikerad server och göra inlägg på sociala medier flera gånger per dag.
 • Dokumentera och följa upp kring varje deltagares välmående och delaktighet. Vidta nödvändiga åtgärder i händelse av mobbning, våld, avvikande beteende, förtroendesamtal etc. 
 • Kontinuerligt bedriva utvecklingssamtal/korta avstämningar med samtlig personal. Att personalen mår bra, lyssna efter deras behov och se till att resurserna fördelas så att vi håller en jämn och hög nivå på vår verksamhet. 
 • Planera och ansvara för personalmöten, samt att dessa dokumenteras för uppföljning och utvärdering. Daglig avstämning kring samtliga deltagare, diskussion och förbättringar i arbetssätt etc. 
 • Säkerställa att samtlig personal vet vad de ska göra vid en eventuell utrymningssituation.
 • Säkerställa att samtlig personal är insatt i och följer krishanteringsplanen vid behov.
 • Ansvara för att tider hålls sista dagen och att lägeravslutningarna genomförs enligt plan. 
 • Leda arbetet med att återställa lokalerna inför efterföljande lägervecka. Städa konserthall, grupprum, biograf, samlingssalar, sovrum etc.
 • Introducera ny personal vid skifte vid ny lägervecka, genomgång av lokaler och arbetsuppgifter.
 • Delta på personalintroduktioner/utbildningar innan lägerstart. Förbereda dig inför dina arbetsuppgifter. Infinna dig på lägret dagen före lägerstart samt medverka på uppstartsmötet för personal.
 • Medverka på digitala planeringsmöten inför lägersommaren med verksamhetsledare, lägerkoordinator och lägersamordnare. 

Lägerledare 2

Som lägerledare 2 har du ansvar för deltagarnas delaktighet i aktiviteterna och för den sociala samvaron. Du ser till att deltagarna uppträder på ett respektfullt sätt, att de kommer i tid till aktiviteter och följer gällande regler. 

Du behöver inte vara filmskapare eller ha kunskap om filmproduktion men fördel är om du har ett stort intresse för film och känner ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Under filmpassen stöttar du deltagarna, hjälper till med att få arbetet i gruppen att fungera. Det betyder inte att du vet vad alla knappar gör på filmkameran eller hur redigeringsprogrammet fungerar. Det handlar till största delen om att hjälpa gruppen att samarbeta. Uppstår det tekniska frågor du inte behärskar hämtar du en filmhandledare.

Du ansvarar för att planera alla kvällsaktiviteter (spel, filmvisningar, quiz, utelekar etc.) och fördelar arbetsuppgifter till filmhandledarna. 

Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av arbete med ungdomar.
 • Erfarenhet av arbete/praktik på kollo eller motsvarande erfarenhet.
 • Pedagogisk utbildning/pågående utbildning är meriterande. 

Lön

6 000 kr per lägervecka.

Workshop

Du håller i en workshop med sårsminkning där deltagarna i sina grupper provar de praktiska momenten. Du förses med ett färdigt upplägg, material, smink och en keynote-presentation. Vi har genomgång digitalt innan lägersommaren och du har tid att sätta dig in i workshopen på plats innan lägret. 

Arbetsuppgifter/ansvarsområden

 • Skapa trivsel och trygghet för deltagarna. 
 • Ansvara för att planera och genomföra schemalagda kvällsaktiviteter och övriga fritidsaktiviteter.
 • Ansvara för struktur och ordning vid läggdags, sova i angränsade rum till deltagarna och vara tillgänglig nattetid om det uppstår oro/frågor.
 • Stötta deltagarna i deras filmskapande under aktivitetspassen under ledning av filmhandledarna.
 • Fota/dokumentera aktiviteterna till sociala medier. 
 • Vara införstådd med verksamhetens föreskrifter gällande rutiner vid brand/utrymning och krishantering.
 • Ansvara för att allvarliga händelser som mobbing, våld, avvikande beteende, förtroendesamtal etc. dokumenteras och tas upp med lägerledare 1 för vidare åtgärder. 
 • Ansvara för att material/utrustning handhas och vårdas så att inget försvinner eller går sönder samt att det lämnas tillbaka på bestämd plats.
 • Delta på samtliga personalmöten och vara delaktig i verksamhetens uppföljning och utvärdering. 
 • Tillse att deltagarna håller städat på sina sovrum under veckan. Städa samtliga sovrum och sovrumskorridor på lördagen, återställa för nästa lägervecka. 
 • Delta på personalintroduktioner/utbildningar innan lägerstart. Förbereda sig inför sina arbetsuppgifter. Infinna sig på lägret dagen före lägerstart samt medverka på uppstartsmötet för personal.

Lägerledare 3

Som lägerledare 3 har du ansvar för deltagarnas delaktighet i aktiviteterna och för den sociala samvaron. Du ser till att deltagarna uppträder på ett respektfullt sätt, att de kommer i tid till aktiviteter och följer gällande regler. 

Du behöver inte vara filmskapare eller ha kunskap om filmproduktion men fördel är om du har ett stort intresse för film och känner ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Du ansvarar för caféet tillsammans med lägerledare 3 från det parallella lägret. Ni har hand om försäljning, fyller på varor, ser till att det är rent och snyggt, spelar musik och skapar en trevlig stämning.

Under filmpassen stöttar du deltagarna, hjälper till med att få arbetet i gruppen att fungera. Det betyder inte att du vet vad alla knappar gör på filmkameran eller hur redigeringsprogrammet fungerar. Det handlar till största delen om att hjälpa gruppen att samarbeta. Uppstår det tekniska frågor du inte behärskar hämtar du en filmhandledare.

Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av arbete med ungdomar.
 • Erfarenhet av arbete/praktik på kollo eller motsvarande erfarenhet.
 • Pedagogisk utbildning/pågående utbildning är meriterande. 

Lön

5 000 kr per lägervecka.

Arbetsuppgifter/ansvarsområden

 • Skapa trivsel och trygghet för deltagarna. 
 • Bemanna och ansvara för god ordning i caféet: att deltagarna sköter sig, att det är rent och snyggt, att inget försvinner, att det inte förekommer svinn/stölder.
 • Kontinuerligt fylla på varor och ansvara för kassa och försäljning i kiosk/café.
 • Städa och hålla ordning i caféet under veckan samt grundligare städning och iordningställande för ny lägervecka lördag eftermiddag.
 • Stötta deltagarna i deras filmskapande under aktivitetspassen under ledning av filmhandledarna.
 • Fota/dokumentera aktiviteterna till sociala medier. 
 • Vara införstådd med verksamhetens föreskrifter gällande rutiner vid brand/utrymning och krishantering.
 • Ansvara för att allvarliga händelser som mobbing, våld, avvikande beteende, förtroendesamtal etc. dokumenteras och tas upp med lägerledare 1 för vidare åtgärder. 
 • Ansvara för att material/utrustning handhas och vårdas så att inget försvinner eller går sönder samt att det lämnas tillbaka på bestämd plats.
 • Delta på samtliga personalmöten och vara delaktig i verksamhetens uppföljning och utvärdering. 
 • Tillse att deltagarna håller städat på sina sovrum under veckan. Städa samtliga sovrum och sovrumskorridor på lördagen, återställa för nästa lägervecka. 
 • Delta på personalintroduktioner/utbildningar innan lägerstart. Förbereda sig inför sina arbetsuppgifter. Infinna sig på lägret dagen före lägerstart samt medverka på uppstartsmötet för personal.